หมายเลข ระบบ สิ่งที่ต้องแก้ไข(ณ 26 เมย.47)
1 งบประมาณ level 0  ในระบบเจ้าหนี้,คณะหน่วยงาน ไม่ตรงกันใน level 1 (ข้อความกำกับเส้น)
2 งานรับ/จ่ายเงิน level 0  ในระบบลูกหนี้,ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ไม่ตรงกันใน level 1 (ข้อความกำกับเส้น)
3 ลูกหนี้ level 0  ในระบบบัญชี3มิติ การตัดหนี้สูญ ไม่ตรงกันใน level 1 (ข้อความกำกับเส้น)
4 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง level 0  หมายเลขกำกับในprocess(เลข 4) ไม่ตรงกันใน level 1 (เป็นเลข 2), และตรวจสอบ process ในlevel นี้ใหม่หมด เพราะไม่ถูกเลย
5 เจ้าหนี้ level 0  ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง,บัญชี3มิติ และส่วนเจ้าหนี้ที่เป็นองค์ประกอบภายนอก ไม่ตรงกันใน level 1 (ข้อความกำกับเส้น)
6 เงินเดือนและค่าตอบแทน ไม่มีงานค้าง
7 ติดตามตรวจสอบและประเมินผล level 0  ในระบบวางแผนงบประมาณ, มหาวิทยาลัย, ผู้บริหาร  ไม่ตรงกันใน level 1 (ข้อความกำกับเส้นและทิศทางการเข้าออกลูกศร)
8 วางแผนงบประมาณ level 0 "ข้อมูลแผนงาน" ที่ระบบติดตาม กับ "ข้อมูลแผน" ใน level 1 เหมือนกัน?
9 ต้นทุนรายกิจกรรม ยังค้างอยู่
10 บัญชีลักษณะ 3 มิติ ยังค้างอยู่
11 ทรัพย์สินถาวร level 0 ที่บริษัท/ผู้เข้าร่วมประมูล ข้อความบนทิศทางลูกศรกลับทิศกับใน level 1?
12 จัดซื้อ/จัดจ้าง ไม่มีงานค้าง
13 คลังพัสดุ level 0 ที่ผู้บริหาร, คณะกรรมการไม่ตรงกันใน level 1 (ข้อความกำกับเส้น) และ level 1 มีการปิดมุมทึบที่ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แต่ไม่พบที่ซ้ำ
ฝากคุณ เอ ช่วยกรุณาแก้ไขให้ถูกต้องด้วยค่ะ เพราะบางระบบหลายรอบแล้ว ยิ่งแก้ไขมา ยิ่งไม่ถูกต้องเลย โดยเฉพาะที่ comment ไปทุกครั้ง คือเรื่อง หมายเลขกำกับของ process ที่เป็นทั้งตัวหลักและย่อย ให้ตรงกันด้วย