สรุปการแก้ไขเอกสารแยกรายระบบ
ลำดับ รหัสชื่อย่อ ระบบ จำนวนเอกสาร(แผ่น) หน้าเอกสารที่แก้ไข(ระบุหน้า)
1 BG งบประมาณ    
2 FN งานรับ/จ่ายเงิน    
3 AR ลูกหนี้    
4 AV ลูกหนี้เงินยืมทดรอง    
5 AP เจ้าหนี้    
6 PY เงินเดือนและค่าตอบแทน    
7 AE ติดตามตรวจสอบและประเมินผล    
8 PL วางแผนงบประมาณ    
9 CT บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม    
10 GL บัญชีลักษณะ 3 มิติ    
11 FA ทะเบียนทรัพย์สินถาวร    
12 PO จัดซื้อ/จัดจ้าง    
13 IN คลังพัสดุ