KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System)
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งขอสิทธิ์ใช้งานระบบแก้ไขสิทธิ์ใช้งานระบบออกรายงานขอสิทธิ์

คณะ
หน่วยงาน
ชื่อ
นามสกุล

ที่ คณะ/หน่วยงาน ชื่อ-สกุล เบอร์ สิทธ์การใช้งาน สถานะ
แผน พัสดุ การเงิน
1ศูนย์คอมพิวเตอร์ / ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรมนายปิติ โง้วธนสุวรรณ11802///กำลังพิจารณา
2วิทยาเขตหนองคาย / สำนักงานผู้อำนวยการ-วิทยาเขตนายชุมพล พุฒทอง46615-//
3คณะศึกษาศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะศึกษาศาสตร์นางมานิดา สิมมาทัน11352-/-
4คณะศึกษาศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะศึกษาศาสตร์นางสาวอรวรรณ ทันวงษา11352-/-
5คณะศึกษาศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะศึกษาศาสตร์นางสาวภัทรา ดวงดี11352-/-
6สำนักงานอธิการบดี / กองกิจการนักศึกษานางสาวอนงนาฎ ธรรมบูรณวิทย์11994-/-
7คณะศึกษาศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะศึกษาศาสตร์นางสาวสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ11351--/
8สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(สำนักทะเบียนและประมวลผล) / สำนักงานผู้อำนวยการ-สำนักบริหารและพัฒนาวิขาการนางสาวสุทธิชา เห็นกลาง12050 ต่อ 1206--/
9สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(สำนักทะเบียนและประมวลผล) / สำนักงานผู้อำนวยการ-สำนักบริหารและพัฒนาวิขาการนางสาวศุรินทร์ธร วิญคาม12050 ต่อ 1207--/
10คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นายสฤษฎิ์ ปูนอน12200-/-
11คณะทันตแพทยศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะทันตแพทยศาสตร์นางสาววาสนา ชาวดง11131,11117--/
12คณะทันตแพทยศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะทันตแพทยศาสตร์นางสาวสุประภา ลาโคตร111131,11117--/
13คณะแพทยศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะแพทยศาสตร์นายสมคิด จันนาฝาย63290--/
14คณะแพทยศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะแพทยศาสตร์นางทัศนีย์ ศรีละวรรณ63290-1--/
15คณะแพทยศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะแพทยศาสตร์นางสาวพัชรี แก้วทุย63290-1--/
16คณะเทคนิคการแพทย์ / สำนักงานคณบดี-คณะเทคนิคการแพทย์นางเอมอร ทุยบึงฉิม12622-/-
17ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ฝ่ายเภสัชกรรมนางสาวิทย์ตรี บุญยโชติศักดิ์043-244803 ต่อ 8141-/-
18คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สำนักงานคณบดีนางสาววิไลพร นามหงษา11463--/
19หน่วยงานในกำกับ / สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางบุญเม็ง นามวงษา11390-//
20คณะศึกษาศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะศึกษาศาสตร์นางพอใจ รัตนติสร้อย043343452-3 ต่อ 313--/
21คณะพยาบาลศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะพยาบาลศาสตร์นายปราการ ยาพรม11400-8 ต่อ 114--/
22คณะพยาบาลศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะพยาบาลศาสตร์นายศุภชัย อนวัชพงศ์089-8420846---
23ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานผู้อำนวยการ-ศูนย์หัวใจสิริกิติ์นางจิตติพร วิชิตธงไชย8026,8030,0894166047-/-
24สำนักงานอธิการบดี / สำนักบริหารกิจการศิษย์เก่านางสาวศันสนีย์ ศรีธนาคูณ11499-/-
25สำนักงานอธิการบดี / กองกลางนายธัญญา ภักดี043362006-//
26คณะศึกษาศาสตร์ / โรงเรียนสาธิตนางสาวสุรีพร มรรควัลย์12546-/-
27คณะศึกษาศาสตร์ / โรงเรียนสาธิตนางจตุพร เนตรมณี12547-/-
28ศูนย์บริการวิชาการ / สำนักงานผู้อำนวยการ-ศูนย์บริการวิชาการนางสาวนัตถพร นาทา12028-115--/
29สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(สำนักทะเบียนและประมวลผล) / สำนักงานผู้อำนวยการ-สำนักบริหารและพัฒนาวิขาการนางสาวจารุวรรณ สิงห์ศิริ12039-/-
30คณะวิทยาศาสตร์ / สำนักงานคณบดี-คณะวิทยาศาสตร์นางอุมาภรณ์ ภิระบรรณ์12249 ต่อ 116-/-
Copyright@ 2003 Khon Kaen University , All rights reserved |Comments & Suggestions mis@kku.ac.th