KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System)
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System)
 • KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System)
  • โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ลักษณะระบบ
  • เป็นระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง Centralize ใช้กับทุกคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
 • ภารกิจ
  • บริหารจัดการความรู้สำหรับหน่วยงาน เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ ผู้มาติดต่องานกับ KKUFMIS Call Center ระบบแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ การประชาสัมพันธ์ ความรู้และการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ หรือการขอรับบริการของหน่วยงาน สถานที่ติดต่อ อาคารสิริคุณากร ชั้น 4 ห้อง KKUFMIS ลิฟท์ฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ 4 คู่สาย เท่านั้น โทร 48667-69,48672
ที่ปรึกษา
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
 • ผอ.สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ผอ.กองยุทธศาสตร์
 • ผอ.กองคลัง
บุคลากร
นายสฤษดิ์ เรืองธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
ตัวแทนผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 081-8716028,48672
sarit@kku.ac.th
นายวัชรินทร์ รุ่งวิริยะวณิช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดูแลระบบ
เกษียณอายุราชการ
 
นายอุกฤษฎ์ เขื่อนแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 48669
 
 
นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 085-7441391,48669
onrthe@kku.ac.th
นางกนกวรรณ ไวยนนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 48669
 
นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 48669
 
 
นายมงคล ตนัยโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 48667-8
นายปิติ โง้วธนสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 48667-8
นายธีรวัฒน์ พูลสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ 48667-8
 
 


ภารกิจ (บุคคล)
1. นายสฤษดิ์ เรืองธรรม ตัวแทนผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ บริหารจัดการภาพรวมของระบบให้มีความมั่นคง ใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการวางแผนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และดูแลระบบการเงิน ระบบบัญชี
 
2. นายวัชรินทร์ รุ่งวิริยะวณิช ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และดูแลระบบการวางแผนงบประมาณ ระบบการติดตาม และประเมินผล (เกษียณอายุราชการ)
 
3. นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ์ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสินค้าคงคลัง
 
4. นางกนกวรรณ ไวยนนท์ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง OMR
 
5. นายอุกฤษฎ์ เขื่อนแก้ว ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และดูแลระบบทรัพย์สินถาวร ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
 
6. นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และดูแลเครื่องแม่ข่าย จัดการฐานข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์ระบบ KKUFMIS
 
7. นายมงคล ตนัยโชติ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และดูแลติดตามแก้ไขปัญหาจากผู้ปฎิบัติ และประสานงานกับผู้ดูแลระบบแต่ละด้าน
 
8. นายปิติ โง้วธนสุวรรณ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และดูแลจัดทำเว็บไซต์
 
9. นายธีรวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ ช่วยบริหารจัดการระบบ และดูแลจัดทำเว็บไซต์
Copyright@ 2003 Khon Kaen University , All rights reserved |Comments & Suggestions mis@kku.ac.th