KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System)
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Q8 .สถานะการณ์ของกลุ่มงานพัสดุ
ตอบ แจ้งสถานการณ์วันที่ศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2548 เวลา 09.00 - 16.00 น. เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะต่อไปนี้
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • งานพัสดุ กองคลัง
โดยมี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายคลังและพัสดุ , Project Manager Implement KKUMIS , IT ศูนย์คอมพิวเตอร์ และบริษัท SoftSquare ดำเนินการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำวิธีการ และคณะดังกล่าวจะดำเนินการลงรหัสวัสดุในระบบ KKUMIS ซึ่งยังมีจำนวนมาก เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อได้โดยเร็ว และเพื่อให้ทราบความเข้าใจและปัญหาที่มี เพื่อถ่ายทอดแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งหมดต่อไป
สถานที่สำหรับคณะดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนรหัส GPSC ซึ่งจะใช้เพื่อดำเนินการ บส.01 ได้รับการแจ้งว่า คุณปิยะนุช และคุณเอมอร งานพัสดุ กองคลัง จะเป็นผู้รับผิดชอบ mapping ให้
Q7 .สถานะการณ์ของกลุ่มงานแผน
ตอบ วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2548 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้นำ จ.แผน คณะเกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,วิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมี ทีม IT ศูนย์คอมพิวเตอร์ ,บริษัท SoftSqaure อ.อภิศักดิ์ พัฒนาจักร ซึ่งได้รับมอบหมายเป็น Project Manager Implement KKUMIS จาก รองอธิการฝ่ายแผนฯ ดำเนินการให้คำแนะนำ เก็บข้อซักถาม และแนวทาง เพื่อเตรียมให้ข้อมูลสำหรับ จ.แผน ทั้งหมด ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายคลังและพัสดุ และคณะดังกล่าวได้ทำความใจและบางส่วนได้แตกแผนงานตามผลผลิต ลงสู่ระบบ KKUMIS เรียบร้อย
Q6 .ทำอย่างไรจะแก้ไข ข้อมูลเงินกัน เงินรับฝาก
ตอบ เมื่อต้องการขอแก้ไขข้อมูล เงินกัน เงินรับฝาก หรือขอเพิ่ม ถ้าเป็นการแก้ไขขอให้แจ้งข้อมูลเดิม และข้อมูลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนเป็น แล้วดำเนินการส่งเป็นเอกสารทางราชการมายัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และส่งอีเมล์มายัง mis@kku.ac.th เพื่อจะได้มีข้อมูลในการกำกับและตรวจสอบข้อมูล เมื่อส่งให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงตามขอ
Q5 ทำอย่างไรจะเพิ่มรหัสวัสดุที่คณะ/หน่วยจะใช้งานแต่ไม่มี
ตอบ เมื่อต้องการขอเพิ่มรหัสวัสดุ ขอให้ส่งเป็นเอกสารทางราชการมายัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และส่งอีเมล์มายัง mis@kku.ac.th เพื่อจะได้มีข้อมูลในการกำกับและตรวจสอบข้อมูล เมื่อส่งให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงตามขอ
Q4.ทำอย่างไรจะเพิ่มรายการรับ/รายการจ่าย
ตอบ เมื่อต้องการเพิ่มรายการรับ รายการจ่าย ขอให้ส่งเป็นเอกสารทางราชการมายัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และส่งอีเมล์มายัง mis@kku.ac.th เพื่อจะได้มีข้อมูลในการกำกับและตรวจสอบข้อมูล เมื่อส่งให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงตามขอ
Q3.โทรศัพท์ไปยัง Call Center แล้วสายหลุดบ่อย (วันที่ 17 พ.ย. 2548)
ตอบ Call Center ตั้ง ณ ห้องประชุม 4 ตึกอธิการ 1 ติดห้องหน่วยเงินเดือนและห้องหน่วยบัญชี กองคลัง ได้รับทราบข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน เมื่อโทรศัพท์มายัง Call Center แล้วสายหลุดบ่อยครั้ง จากที่เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตุ มีปัญหาอย่างนั้นจริงๆ เมื่อโทรศัพท์มายัง Call Center พร้อม ๆ กันหลายสาย เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรับสาย บางครั้ง สายที่เหลือที่ยังไม่ได้รับแต่หลุดการติดต่อ จึงชี้แจงต่อคณะ/หน่วยงาน ที่ติดต่อ Call Center กรุณาติดต่อกับมาอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีช่วยเหลือท่าน เพราะงานของท่านคืองานของเรา จึงแจ้งให้ทราบ และปัญหาระบบโทรศัพท์กำลังดำเนินการปรับปรุง
Q2.ภาควิชา หน่วยงาน โครงการ ขอ Username เข้าระบบทำอย่างไร (วันที่ 17 พ.ย. 2548)
ตอบ ขอความกรุณาทำเป็นหนังสือราชการขอ Username เข้าระบบ KKUMIS ยื่นต่อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุหลังจากนั้นท่านจะได้รับหนังสือตอบพร้อมกับ Username เข้าสู่ระบบ ถ้ามีปัญหาประการใดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.1801-1804
Q1.วิธีการยกเลิกเอกสารเบิกจ่ายจากคณะหน่วยงาน
ในกรณีที่คณะ/หน่วยงาน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ KKUMIS แล้วและส่งเอกสารตามระเบียบแล้ว แต่ภายหลังคณะหน่วยงานต้องการแก้ไขข้อมูลเบิกจ่าย  จะทำอย่างไร
 • วิธีปฏิบัติ แยกได้ 2 กรณี
  • กรณีที่ 1 คณะ/หน่วยงานยืนยันส่งเอกสารไปส่วนกลางในระบบKKUMIS พร้อมส่งเอกสารไปให้งานธุรการ กองคลัง แล้วแต่ งานธุรการ กองคลัง ยังไม่ได้ยืนยันรับเอกสารในระบบ KKUMIS
   ดังนั้น คณะ/หน่วยงาน สามารถยกเลิกด้วยตนเองในระบบ KKUMIS ในเมนูย่อยยกเลิกการส่งเอกสาร(คลิกเพื่อดูรายละเอียด) พร้อมกับโทรแจ้ง งานธุรการ กองคลัง ให้แยกเอกสารออก พร้อมหนังสือยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร  ถ้าหน่วยงานได้ส่งเอกสารตามระเบียบปฏิบัติมาที่ งานธุรการ กองคลัง
  • กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานยืนยันส่งเอกสารไปส่วนกลางในระบบKKUMIS พร้อมส่งเอกสารไปให้งานธุรการ กองคลัง และ งานธุรการ กองคลัง ได้ยืนยันรับเอกสารในระบบ KKUMIS เรียบร้อยแล้ว
   ดังนั้น คณะ/หน่วยงาน  ไม่สามารถทำอะไรนอกจาก โทรศัพท์แจ้งงานธุรการ กองคลัง ให้แยกเอกสารออก และคณะ/หน่วยงาน ทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรยืนยันยกเลิก
การเพิ่มรหัสเจ้าหนี้
 • คณะ / หน่วยงาน ขอเพิ่มได้ที่ กองคลัง  งานเงินรายได้ ที่คุณแหม่ม (ถ้าเร่งด่วน)
 • หรือโทรไปที่ Call Center 40068-70,40073
ทีมงาน Call Center ประกอบด้วย
สายด่วน Call Center KKUFMIS 4 คู่สาย
โทร 40068-70,40073 ได้ทุกหมายเลขแล้ว !!!
E-mail : mis@kku.ac.th
MSN: mis@kku.ac.th
สถานที่ติดต่อ อาคารสิริคุณากร ชั้น 4 ห้องสารสนเทศ
Copyright@ 2003 Khon Kaen University , All rights reserved |Comments & Suggestions mis@kku.ac.th