KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System)
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดทำรหัสมาตรฐานข้อมูล
 • Download รหัสข้อมูล เพื่อร่วมกำหนดเป็นรหัสมาตรฐานต่อไป
  • มอบหมายให้ คณะเกษตรศาสตร์ ช่วยจัดทำ NO_GPSC_AG.xls
  • มอบหมายให้ คณะแพทยศาสตร์ ช่วยจัดทำ NO_GPSC_MD.xls
  • มอบหมายให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ช่วยจัดทำ NO_GPSC_DT.xls
  • มอบหมายให้ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วยจัดทำ NO_GPSC_PH.xls
  • มอบหมายให้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ช่วยจัดทำ NO_GPSC_VT.xls
  • มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์ ช่วยจัดทำ NO_GPSC_SC.xls
  • มอบหมายให้ คณะศึกษาศาสตร์ ช่วยจัดทำ NO_GPSC_ED.xls
  • มอบหมายให้ งานพัสดุ กองคลัง ช่วยจัดทำ NO_GPSC_Material.xls
ขอให้ตัวแทนจากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยจัดทำรหัส GPSC และกำหนดกลุ่ม, ประเภท, ชนิด ของรหัสพัสดุไปด้วย ดำเนินการจัดทำข้อมูลลงใน Excel File แล้วโปรดนำส่งกลับที่คุณปิยนุช งานพัสดุ กองคลัง ก่อนวันที่ 13 มกราคม 2549 ที่จะมีการประชุมเวลา 10.00 น. ด้วย เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันก่อนได้
Copyright@ 2003 Khon Kaen University , All rights reserved |Comments & Suggestions mis@kku.ac.th